Kruhy podpory

Spolek WSO podporuje činnosti jednotlivých waldorfských škol (mateřské, základní i střední) a jejich tříd. Reaguje tak na potřeby učitelů a přispívá k naplňování waldorfské filozofie během školního roku, když např. pomáhá s organizací školních slavností.

Zároveň i sami rodiče přicházejí s podněty a nápady, jak prostředí školy obohatit a zdokonalit. Ve spolupráci s učiteli tak vyvíjejí aktivity směřující ke zlepšení různých stránek života dětí ve škole. Děje se tak zejména prostřednictvím tzv. kruhů podpory.

Tyto pracovní kruhy tvoří dobrovolníci z řad rodičů a přátel školy. Zájemci o práci v kruhu mohou být jak odborníci v daném oboru, tak nadšenci, které zaujal cíl kruhu a chtějí přispět do projektu či škole svým časem a energií.

Každý kruh má svého garanta, který komunikuje aktivity kruhu směrem ke spolku. Zároveň jakékoli aktivity kruhů nesmí a nemohou zasahovat do pravomocí správní rady (výboru) spolku a do pravomocí vedení škol(y). 

Kruh si klade za cíl přispívat k budování dobrého obrazu waldorfských škol směrem k veřejnosti, ale také napomáhat k utváření pozitivního klimatu uvnitř školy.

Pro waldorfské školy je typická vyšší míra zapojení rodičů do jejich dění, ať už při pořádání slavností, při výrobě specifických učebních pomůcek nebo při jakýchkoli dalších činnostech. Dobrá spolupráce mezi učiteli a rodiči vychází z efektivní komunikace. I zde chce PR kruh být nápomocen.

V neposlední řadě je jeho smyslem organizovat vzdělávací přednášky, a to jak pro rodiče stávajících žáků a studentů, pro ty, kteří teprve uvažují o zapsání svých dětí na waldorfskou školu, tak i pro širokou veřejnost.

PR kruh při spolku WSO úzce spolupracuje se zástupci učitelského kolegia. Všechny PR aktivity se odehrávají ve vzájemné součinnosti.

Garant: 

 • Katy Ličková | e: katy.lickova@gmail.com, t: 731 227 290

Členové: 

 • Radka Ulmanová (grafika, webové stránky) | e: radka.ulmanova@gmail.com
 • Martin Šimek (fotografie) | e: martas.simek@gmail.com

Za kolegium učitelů: 

 • Marcela Klementová | e: marcela.klementova@waldorfporuba.cz
 • Jiří Richter | e: jiri.richter@waldorfporuba.cz

Jedním ze základních stavebních kamenů pro zdravý a úspěšný život jsou stravovací dovednosti a návyky. Školní jídelna má velký vliv na stravovací návyky dětí. Proto chceme přispět k tomu, aby dětem bylo v jídelně nabízeno zdravé, pestré, chutné a vyvážené jídlo s preferencí lokálních surovin.

Naším cílem je zapojení školní jídelny do projektu Zdravá školní jídelna. Program vychází z iniciativy Státního Zdravotního Ústavu, je garantován Ministerstvem zdravotnictví České republiky a zároveň je doporučován renomovanými výživovými poradci.

Garanti: 

 • Šárka Hájková | e: sara.hajkova@centrum.cz
 • Lucie Waldrová | e: waldrova.lucie@gmail.com
 • Irena Vyhlídalová | e: IrenaVyhlidalova@seznam.cz

Naše táboření navazuje na tradici, jejíž počátek sahá až do roku 2008. Za tu dobu se tento koncept plně osvědčil a jeho účinky na jednotlivé účastníky jsou zřetelně patrné dodnes. Cílem je vytváření a upevnění jednoty školy a aktivizaci všech jejích účastníků mimoškolními aktivitami v přírodě.

Dílčími cíli jsou:

 • rozvoj vztahů a spolupráce mezi jednotlivými ročníky školy i mezigenerační vazby a vzájemná tolerance
 • uvědomování si jednoty školy, která zahrnuje učitele, žáky i jejich rodiče
 • aktivizace všech účastníků ke společnému procesu tvoření a vzájemné pomoci v realizaci společných projektů
 • přiživování a posilování energie, kterou nazýváme Duch školy
 • výchova k solidaritě a uvědomování si svého bytí ve spojení s přírodou a vesmírem
 • poznávání a praktické využívání síly čtyř základních elementů (země, voda, vzduch a oheň)
 • důraz na jeden ze základních prvků waldorfské výchovy, kterým je prožívání učební látky
 • odhalování tajemství a síly kruhu
 • bourání bariér a navazování blízkých kontaktů, vzájemné poznávání

Garanti:

 • Martin Jung (vedoucí oddílu N.A.L., pořádání letních táboření) | e: jung.ostrava@gmail.com
 • Radim Křen | e: radim.kren@email.cz

Členové: 

 • Radka Ulmanová | e: radka.ulmanova@gmail.com

Cílem kruhu je zajištění projektů, koordinace a realizace drobných stavebních úprav budovy ZŠ Waldorfské a zahradní úpravy areálu školy na ul. L. Štúra v Ostravě-Porubě.

Garanti: 

 • Radka Ulmanová | e: radka.ulmanova@gmail.com
 • Radka Valášková Zegzulková | e: zegra@seznam.cz

Členové: 

 • Monika Trojáková
 • Ingrid Tacinová
 • Lucie Waldrová
 • Adam Walder
 • Alena Hanusková
 • Jana Slavíčková
 • Jan Slavíček
 • Silvie Zelinová
 • Tomáš Zelina
 • Renata Ptáčníková

Za kolegium učitelů: 

 • Beata Krejzová

Včera jsme léto ukončili úklidem naší školní zahrady. Podle zvyků podzimní rovnodennosti se má zahrada uklidit a poděkovat jí za úrodu, co nám poskytla. A to se nám myslím včera povedlo. Je pravda, že takových brigádek by ještě pár potřebovala, ale myslím, že i tak pěkně prohlédla. Tímto moc děkujeme organizátorce Štěpánce Andrlové a všem…

Milí rodiče,  v sobotu 12. září jste srdečně zváni na tradiční porubskou Sousedskou slavnost. Jde o přátelské setkání těch, kdo v Porubě žijí, podnikají a mají ji rádi. Letos se akce přesouvá s prostranství U Oblouku na Hlavní třídu, do blízkosti kruhového objezdu.  A protože Waldorf k Porubě už několik let neodmyslitelně patří, ani letos…

Ve čtvrtek 16. ledna se na přednášce „Waldorfská škola- Nový krok pro dítě i rodiče“ sešli v hojném počtu rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku. Ředitelka Waldorfské základní školy v Ostravě – Porubě Beata Krejzová a spolu s kolegyní Helenou Kožušníkovou rodiče provedly zajímavými tématy o waldorfském vzdělávání i s praktickými ukázkami. Rodiče si mohli…

© 2019 Všechna práva vyhrazena

Sledujte nás: