Waldorfská třída Hvězdičky v Mateřské škole Větrná

Od 1. září 2016 je v Mateřské škole Větrná otevřená třída, ve které probíhá vzdělávání s prvky waldorfské pedagogiky pro děti od 3 do 6 let věku. V současnosti je cílem získání mezinárodního statutu Waldorfské mateřské třídy.

Pedagogické zásady waldorfské mateřské školy

Učení nápodobou

Vzhledem k tomu, že dítě v předškolním věku dle waldorfské pedagogiky potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby orgánů a své tělesnosti, není výchova zaměřena přednostně na rozvoj intelektu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat  a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije, maluje, peče chléb, apod.), principem je zde výchova napodobováním. Základní podmínkou utváření dětského společenství v této mateřské škole je respekt k jedinečnosti každého dítěte, jeho individuální svobodě projevu a možnosti volby a rovněž rozvíjení jeho přirozeného nadání, se kterým vstupuje do života. Třída podporuje přirozený a harmonický rozvoj dětí v duchovní, duševní a fyzické oblasti.

Hra

Dítětem iniciovaná a řízená hra (volná hra), ke které mají děti dostatek jednoduchého materiálu, je považována za nejdůležitější „program“ či aktivitu dětí. Hra umožňuje mu zažívat a pochopit svět a život. Prostředí třídy umožňuje dětem hru, která je svobodná a plná fantazie.

Pohádka

Významné místo v průběhu každého dne zaujímá klasická pohádka, která je dětem zpočátku vypravována, později předváděna s loutkami. Pohádka je obměňována přibližně za 2 týdny, což umožňuje dětem hluboké procítění děje ve všech detailech a následné přenesení do jejich her. Stejně důležitá jako obsah je přitom celá atmosféra, ve které se vypráví i naslouchá. Nejvhodnější jsou pohádky  nedotčené civilizačními hledisky účelnosti a užitečnosti. Každé dítě jejich prostřednictvím prožije obrazy harmonie, střety s nebezpečím a porušení této harmonie, i šťastné konce. Pomocí těchto základních pra-obrazů jednání získává vzory a později pochopení pro jednání své i ostatních.

Řád a rytmus

Pro předškolní dítě je vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem jako základem pro vnitřní jistotu. Dítě má přirozenou potřebu rytmu nejen co se týká  spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležité rozdělení dne, týdne, měsíce i roku. Všechno se opakuje v pevném rytmu, střídá se napětí s uvolnění. Činnosti dětí v jednotlivých dnech týdne se pravidelně opakují, tím se naplňuje potřeba řádu a rytmu. Vést děti ke schopnosti pozorovat a vnímat zákonitosti přírody a plynutí času na základě prožitku lidových tradic, zvyků a rituálů, které poskytují dítěti  poznání řádu a jistotu vyplývající z rytmicky se opakujících známých dějů, a umožňují  vytváření pozitivního vztahu k místu a času, ve kterém se právě nachází.

Vzdělávací obsah

ŠVP Duhový svět a jeho vzdělávací obsah zpracovaný v integrovaných blocích umožňuje učitelkám v třídním vzdělávacím programu ve třídě s prvky waldorfské pedagogiky zpracovat témata, které odpovídají jejímu zaměření na tuto pedagogiku.

Vzdělávací obsah vychází slavností opakujících se v průběhu roku

Slavnosti

 • sv. Michaela
 • sv. Václava
 • sv. Martina
 • vánoční slavnost
 • Tři králové,
 • Hromnice
 • Masopust
 • jarní slunovrat
 • Velikonoce
 • jarní slavnost
 • otvírání studánek
 • svatojanská slavnost

Během týdne se pravidelně střídají tyto hlavní společné činnosti:

 • Modelování
 • Pečení chleba, příprava müsli
 • Malování
 • Kreslení
 • Pracovní činnosti

Zpěv zde není pojednán jako samostatná řízená činnost. Zpíváme při každé příležitosti, zpěv doprovází umělecké činnosti, pohádky, uvádí kreslení či pečení chleba, je přítomen i při ranních hrách a poledním odpočinku.

Pohybové činnosti zde nejsou pojednány jako samostatné řízené činnosti. Pohybové aktivity jsou nezbytnou součástí celého dne.

Třída společně s ostatními využívá školní zahradu, která je zařízena v přírodním stylu.

Smysluplné praktické činnosti jako pečení, zahradničení, práce se dřevem poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností. Je kladen důraz na životní proces, nikoli na učební výsledky.

Učební prostředí třídy

Třída s prvky waldorfské pedagogiky je jinak vybavená než třída běžná. Dle waldorfské pedagogiky je v období předškolního věku dítě zcela v zajetí  smyslových vjemů. Důraz je tedy kladen ne na kvantitu, ale na kvalitu podnětů, kterým je dítě ve waldorfské třídě vystavováno a jimiž je oslovováno.

Velký význam mají ve waldorfské třídě barvy. Naší třídu v souladu s principy waldorfské pedagogiky vymaloval absolvent OSU výtvarného oboru, který je seznámen s principy waldorfské pedagogiky. Blahodárně na děti zde  působí vhodně zvolená harmonie barev.

V prostředí třídy se nachází pouze přírodní materiály. Čím více zůstávají ve své původní podobě, tím více vybízejí děti k tvořivosti.

Dítěti se zde dostává co nejpřesnějších smyslových vjemů. Takovou službu vykonají hračky a předměty vyrobené z přírodních materiálů. Přírodní materiály jsou původní přirozená informace o světě kolem nás (nezkreslená a nezkarikovaná, lidským působením neproměněná).

Hračka z přírodního materiálu nebo přírodnina sama (plody, kousky různých druhů dřev, hedvábí, len) nesou v sobě stále svou životní sílu příjemně oslovující smysly dítěte (tvar, teplo, jemná barva, povrch apod.). Preferujeme právě tuto jednoduchost, čistotu tvarů a organický původ předmětů, zejména v dnešní době plné nejrůznějších náhražek všeho druhu.

Třída je vybavena dětským ponkem s dětským nářadím pro práci se dřevem.

Prostředí třídy a jeho vytváření je neustálým procesem podle měnícího se ročního období a svátků a vývojem osobnosti dětí a učitelek.

Pedagogické zajištění třídy s prvky waldorfské pedagogiky

Ve třídě pracují dvě učitelky mateřské školy. Obě jsou plně kvalifikované pro práci učitelek mateřské školy. Jedna získala specializaci v Semináři waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí. Druhá učitelka s dlouholetou praxí, zahajuje studium v Semináři waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí 1. 9. 2016.

Zástupkyně ředitelky mateřské školy má desetiletou praxi v alternativní mateřské škole zaměřené na waldorfskou pedagogiku, je absolventka mnoha waldorfských seminářů a dvou zahraničních praxí ve waldorfských mateřských školách (Holandsko, Německo).

AKTUALIZOVAT!

Spolupráce s rodiči dětí

Třída s prvky waldorfské pedagogiky vznikla na základě potřeby rodičů vzdělávat děti v duchu waldorfské pedagogiky. U vedení mateřské školy a u zřizovatele se setkaly se zájmem a díky tomu, tato třída vznikla. Jeden s faktorů, který přispěl ke vzniku této třídy, je blízkost Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba. Mateřská škola Větná měla vybudovanou zahradu v přírodním stylu.

Rodiče aktivně spolupracují s třídou na organizaci slavností typických pro waldorfskou pedagogiku, nabízí se účast na přednáškách waldorfské pedagogiky.

Rodiče se sdružují ve Spolku Waldorfské sdružení Ostrava (WSO), které aktivně a pravidelně spolupracuje s učitelkami a vedením mateřské školy a Základní školou a waldorfskou základní škola, Ostrava-Poruba.

Spolupráce se základní školou a jinými subjekty

Učitelky třídy s prvky waldorfské pedagogiky úzce spolupracují se Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba. Děti zde mohou také pokračovat v povinné školní docházce ve waldorfské třídě.

Mateřská škola spolupracuje s Asociací waldorfských mateřských škol.

Mateřská škola úzce spolupracuje s Waldorfským sdružením Ostrava, které finančně podpořilo vybavení třídy s prvky waldorfské pedagogiky.

Podívejte se na reportáž z otevření třídy s waldorfskými prvky v září 2016.

Waldorfská pedagogika

Zakladatelem škol waldorfského typu je rakouský filozof a pedagog Rudolf Steiner (1861 – 1925), který vytvořil filozoficko-pedagogickou soustavu o výchově člověka.

Zásady vychází z antroposofie, tedy z vědeckého výzkumu duchovního světa.

Waldorfská pedagogika se zaměřuje na rozvoj těla, duše i ducha komplexně, důraz je kladen na malování, kreslení, práci s barvami a tvary, tanec, hudbu, básnictví a divadlo.

Cíle waldorfské pedagogiky jsou spirituální rozvoj, rozvoj těla a motorických dovedností, rozvoj cítění, emocí a myšlení, rozvoj sebevyjádření, rozvoj individuality, sebedisciplíny a nezávislosti na okolním světě, sociální cítění, sounáležitost, práce pro užitek celku, nalezení vlastního místa ve světě.

Základem svobodné výchovy je pouze duchovní základ člověka a potřeby dítěte v jeho sedmiletých vývojových fázích.

 1. Fáze do 7 let: vývoj těla, dítě se učí nápodobou, důležitý vzor rodičů a učitelů
 2. Fáze do 14 let: dítě zralé pro školní výuku, rozvoj paměti bez abstraktního myšlení
 3. Fáze do 21 let: vývoj abstraktního myšlení, hlubší duchovní náhled na sama sebe, na podstatu člověka a na svět, rozvoj cítění, myšlení, hodnot a postojů

Hlavní metodou práce s předškolními dětmi je napodobování a vzor, důraz je kladen na zachování rytmu a opakování.

V rytmu roku probíhá slavení křesťanských svátků, lidových tradic a zvyklostí.

Kontaktní údaje:

MŠ Větrná 1084 je odloučeným pracovištěm Mateřská škola Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvkové organizace.

Adresa:
Větrná 1084
708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 558 275 035
775 562 591

www.msve.cz

“Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“