Waldorfská třída Hvězdičky v Mateřské škole Větrná

1. září 2016 byla v Mateřské škole Větrná otevřena první třída s prvky waldorfské pedagogiky pro děti od 3 do 6 let věku. V současnosti jsou ve školce celkem dvě Waldorfské mateřské třídy. Tento oficiální mezinárodní statut jim byl udělen 31.5. 2022 českou Asociací waldorfských mateřských škol.  

Prezentaci waldorfských tříd najdete zde. Oficiální webové stránky MŠ Větrná zde

Pedagogické zásady waldorfské mateřské školy

Učení nápodobou

Vzhledem k tomu, že dítě v předškolním věku dle waldorfské pedagogiky potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby orgánů a své tělesnosti, není výchova zaměřena přednostně na rozvoj intelektu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat  a spoluvytvářet život v MŠ a jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s dětmi (šije, maluje, peče chléb, apod.), principem je zde výchova napodobováním. Základní podmínkou utváření dětského společenství v této mateřské škole je respekt k jedinečnosti každého dítěte, jeho individuální svobodě projevu a možnosti volby a rovněž rozvíjení jeho přirozeného nadání, se kterým vstupuje do života. Třída podporuje přirozený a harmonický rozvoj dětí v duchovní, duševní a fyzické oblasti.

Hra

Dítětem iniciovaná a řízená hra (volná hra), ke které mají děti dostatek jednoduchého materiálu, je považována za nejdůležitější „program“ či aktivitu dětí. Hra umožňuje mu zažívat a pochopit svět a život. Prostředí třídy umožňuje dětem hru, která je svobodná a plná fantazie.

Pohádka

Významné místo v průběhu každého dne zaujímá klasická pohádka, která je dětem zpočátku vypravována, později předváděna s loutkami. Pohádka je obměňována přibližně za 2 týdny, což umožňuje dětem hluboké procítění děje ve všech detailech a následné přenesení do jejich her. Stejně důležitá jako obsah je přitom celá atmosféra, ve které se vypráví i naslouchá. Nejvhodnější jsou pohádky  nedotčené civilizačními hledisky účelnosti a užitečnosti. Každé dítě jejich prostřednictvím prožije obrazy harmonie, střety s nebezpečím a porušení této harmonie, i šťastné konce. Pomocí těchto základních pra-obrazů jednání získává vzory a později pochopení pro jednání své i ostatních.

Řád a rytmus

Pro předškolní dítě je vytvoření spořádaného okolí s pevným životním rytmem jako základem pro vnitřní jistotu. Dítě má přirozenou potřebu rytmu nejen co se týká  spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležité rozdělení dne, týdne, měsíce i roku. Všechno se opakuje v pevném rytmu, střídá se napětí s uvolnění. Činnosti dětí v jednotlivých dnech týdne se pravidelně opakují, tím se naplňuje potřeba řádu a rytmu. Vést děti ke schopnosti pozorovat a vnímat zákonitosti přírody a plynutí času na základě prožitku lidových tradic, zvyků a rituálů, které poskytují dítěti  poznání řádu a jistotu vyplývající z rytmicky se opakujících známých dějů, a umožňují  vytváření pozitivního vztahu k místu a času, ve kterém se právě nachází.

Vzdělávací obsah

ŠVP Duhový svět a jeho vzdělávací obsah zpracovaný v integrovaných blocích umožňuje učitelkám v třídním vzdělávacím programu ve třídě s prvky waldorfské pedagogiky zpracovat témata, které odpovídají jejímu zaměření na tuto pedagogiku.

Vzdělávací obsah vychází slavností opakujících se v průběhu roku

Slavnosti

 • sv. Michaela
 • sv. Václava
 • sv. Martina
 • vánoční slavnost
 • Tři králové,
 • Hromnice
 • Masopust
 • jarní slunovrat
 • Velikonoce
 • jarní slavnost
 • otvírání studánek
 • svatojanská slavnost

Během týdne se pravidelně střídají tyto hlavní společné činnosti:

 • Modelování
 • Pečení chleba, příprava müsli
 • Malování
 • Kreslení
 • Pracovní činnosti

Zpěv zde není pojednán jako samostatná řízená činnost. Zpíváme při každé příležitosti, zpěv doprovází umělecké činnosti, pohádky, uvádí kreslení či pečení chleba, je přítomen i při ranních hrách a poledním odpočinku.

Pohybové činnosti zde nejsou pojednány jako samostatné řízené činnosti. Pohybové aktivity jsou nezbytnou součástí celého dne.

Třída společně s ostatními využívá školní zahradu, která je zařízena v přírodním stylu.

Smysluplné praktické činnosti jako pečení, zahradničení, práce se dřevem poskytují příležitosti k rozvoji postupně se rodících lidských schopností. Je kladen důraz na životní proces, nikoli na učební výsledky.

Učební prostředí třídy

Třída s prvky waldorfské pedagogiky je jinak vybavená než třída běžná. Dle waldorfské pedagogiky je v období předškolního věku dítě zcela v zajetí  smyslových vjemů. Důraz je tedy kladen ne na kvantitu, ale na kvalitu podnětů, kterým je dítě ve waldorfské třídě vystavováno a jimiž je oslovováno.

Velký význam mají ve waldorfské třídě barvy. Naší třídu v souladu s principy waldorfské pedagogiky vymaloval absolvent OSU výtvarného oboru, který je seznámen s principy waldorfské pedagogiky. Blahodárně na děti zde  působí vhodně zvolená harmonie barev.

V prostředí třídy se nachází pouze přírodní materiály. Čím více zůstávají ve své původní podobě, tím více vybízejí děti k tvořivosti.

Dítěti se zde dostává co nejpřesnějších smyslových vjemů. Takovou službu vykonají hračky a předměty vyrobené z přírodních materiálů. Přírodní materiály jsou původní přirozená informace o světě kolem nás (nezkreslená a nezkarikovaná, lidským působením neproměněná).

Hračka z přírodního materiálu nebo přírodnina sama (plody, kousky různých druhů dřev, hedvábí, len) nesou v sobě stále svou životní sílu příjemně oslovující smysly dítěte (tvar, teplo, jemná barva, povrch apod.). Preferujeme právě tuto jednoduchost, čistotu tvarů a organický původ předmětů, zejména v dnešní době plné nejrůznějších náhražek všeho druhu.

Třída je vybavena dětským ponkem s dětským nářadím pro práci se dřevem.

Prostředí třídy a jeho vytváření je neustálým procesem podle měnícího se ročního období a svátků a vývojem osobnosti dětí a učitelek.

Pedagogické zajištění třídy s prvky waldorfské pedagogiky

Ve třídě pracují dvě učitelky mateřské školy. Obě jsou plně kvalifikované pro práci učitelek mateřské školy. Jedna získala specializaci v Semináři waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí. Druhá učitelka s dlouholetou praxí, zahajuje studium v Semináři waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí 1. 9. 2016.

Zástupkyně ředitelky mateřské školy má desetiletou praxi v alternativní mateřské škole zaměřené na waldorfskou pedagogiku, je absolventka mnoha waldorfských seminářů a dvou zahraničních praxí ve waldorfských mateřských školách (Holandsko, Německo).

AKTUALIZOVAT!

Spolupráce s rodiči dětí

Třída s prvky waldorfské pedagogiky vznikla na základě potřeby rodičů vzdělávat děti v duchu waldorfské pedagogiky. U vedení mateřské školy a u zřizovatele se setkaly se zájmem a díky tomu, tato třída vznikla. Jeden s faktorů, který přispěl ke vzniku této třídy, je blízkost Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava-Poruba. Mateřská škola Větná měla vybudovanou zahradu v přírodním stylu.

Rodiče aktivně spolupracují s třídou na organizaci slavností typických pro waldorfskou pedagogiku, nabízí se účast na přednáškách waldorfské pedagogiky.

Rodiče se sdružují ve Spolku Waldorfské sdružení Ostrava (WSO), které aktivně a pravidelně spolupracuje s učitelkami a vedením mateřské školy a Základní školou a waldorfskou základní škola, Ostrava-Poruba.

Spolupráce se základní školou a jinými subjekty

Učitelky třídy s prvky waldorfské pedagogiky úzce spolupracují se Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba. Děti zde mohou také pokračovat v povinné školní docházce ve waldorfské třídě.

Mateřská škola spolupracuje s Asociací waldorfských mateřských škol.

Mateřská škola úzce spolupracuje s Waldorfským sdružením Ostrava, které finančně podpořilo vybavení třídy s prvky waldorfské pedagogiky.

Podívejte se na reportáž z otevření třídy s waldorfskými prvky v září 2016.

Waldorfská pedagogika

Zakladatelem škol waldorfského typu je rakouský filozof a pedagog Rudolf Steiner (1861 – 1925), který vytvořil filozoficko-pedagogickou soustavu o výchově člověka.

Zásady vychází z antroposofie, tedy z vědeckého výzkumu duchovního světa.

Waldorfská pedagogika se zaměřuje na rozvoj těla, duše i ducha komplexně, důraz je kladen na malování, kreslení, práci s barvami a tvary, tanec, hudbu, básnictví a divadlo.

Cíle waldorfské pedagogiky jsou spirituální rozvoj, rozvoj těla a motorických dovedností, rozvoj cítění, emocí a myšlení, rozvoj sebevyjádření, rozvoj individuality, sebedisciplíny a nezávislosti na okolním světě, sociální cítění, sounáležitost, práce pro užitek celku, nalezení vlastního místa ve světě.

Základem svobodné výchovy je pouze duchovní základ člověka a potřeby dítěte v jeho sedmiletých vývojových fázích.

 1. Fáze do 7 let: vývoj těla, dítě se učí nápodobou, důležitý vzor rodičů a učitelů
 2. Fáze do 14 let: dítě zralé pro školní výuku, rozvoj paměti bez abstraktního myšlení
 3. Fáze do 21 let: vývoj abstraktního myšlení, hlubší duchovní náhled na sama sebe, na podstatu člověka a na svět, rozvoj cítění, myšlení, hodnot a postojů

Hlavní metodou práce s předškolními dětmi je napodobování a vzor, důraz je kladen na zachování rytmu a opakování.

V rytmu roku probíhá slavení křesťanských svátků, lidových tradic a zvyklostí.

Kontaktní údaje:

MŠ Větrná 1084 je odloučeným pracovištěm Mateřská škola Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvkové organizace.

Adresa:
Větrná 1084
708 00 Ostrava – Poruba
tel.: 558 275 035
775 562 591

www.msve.cz

“Děti si zaslouží to nejlepší, ne to, co na ně zbude.“